/Start/Aktuellt/Nyhetsbrev/Update - EU- & konkurrensrätt, februari 2017

Update - EU- & konkurrensrätt, februari 2017

Swedish Match får skyhöga böter för överträdelse av konkurrenslagen

Igår, onsdagen den 8 februari, dömdes Sveriges största snustillverkare Swedish Match att betala cirka 38 miljoner SEK i konkurrensskadeavgift efter att Patent- och marknadsdomstolen funnit att Swedish Match missbrukat sin dominerande ställning genom att införa ett konkurrensbegränsande etikettsystem i sina snuskylar.

Bakgrunden till målet var att Swedish Match försett återförsäljare med snuskylar, i vilka snus från både Swedish Match och företagets konkurrenter såldes. Återförsäljarna fick dessa kylar gratis på vissa villkor avseende marknadsföring av konkurrenternas produkter i kylarna. Under våren 2012 justerade Swedish Match dessa villkor genom att införa ett nytt system för hyllkantsetiketter i kylarna. Tidigare hade konkurrenterna själva fått utforma sina etiketter, men i och med införandet av Swedish Matchs nya system tvingades konkurrenterna antingen följa en viss angiven mall eller acceptera att de egna etiketterna byttes ut mot generiska gråvita etiketter.

I domen som kom igår konstaterade Patent- och marknadsdomstolen att Swedish Match har en dominerande ställning på marknaden för försäljning av snus till återförsäljare i Sverige. Vidare slog domstolen fast att hyllkantsetiketter är ett viktigt konkurrensmedel för pris- och varumärkeskommunikation och att det införda systemet i praktiken innebar ett marknadsföringsförbud i kylarna. Mot denna bakgrund, och att Swedish Match bedömdes ha haft en konkurrensbegränsande strategi med införandet av etikettsystemet, ansågs Swedish Match ha missbrukat sin dominerande ställning.

Domen är en sträng påminnelse om vikten av att beakta konkurrensreglerna vid utformandet av avtalsvillkor och marknadsföringsstrategier. Ännu återstår att se om Swedish Match överklagar domen till Patent- och marknadsöverdomstolen, vilket måste ske senast den 1 mars 2017. Vi på Setterwalls fortsätter att följa utvecklingen!


 

Kontakt

Setterwalls EU- och konkurrensrättsgrupp har lång erfarenhet av att arbeta med frågor rörande missbruk av dominerande ställning och vilka överväganden som bör göras för företag med höga marknadsandelar, både i relation till kunder och leverantörer som inför potentiella förvärv. Kontakta oss gärna om ni behöver hjälp med att bedöma om er strategi är förenlig med konkurrensreglerna eller om ni misstänker att ert företag blir utsatt för ett agerande som kan utgöra missbruk av dominrande ställning.

Malin Albert, Stockholm
Sofie Ottosson, Stockholm
Ulf Djurberg, Stockholm
Martin Levinsohn, Malmö

 1. 1. 2017-04-11
  Update - Skatterätt 11 april 2017
  Igår, den 10 april 2017, offentliggjorde regeringen att betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) har remitterats. Läs hela nyhetsbrevet...
 2. 2. 2017-03-31
  Update - Skatterätt 30 mars 2017
  Idag överlämnades betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) till regeringen. Förslaget innebär bl.a. att transaktioner med paketerade fa...
 3. 3. 2017-03-23
  Update - Arbetsrätt nr 2 2017
  I Nyhetsbrev nr 2 tar vi upp ett fall som behandlar avsked på grund av utnyttjande av en oklar situation. Vi tar också upp frågeställningen om samarbetssvårigheter ä...
 4. 4. 2017-03-23
  Update - Skatterätt mars 2017
  Den 3 november 2016 presenterade den s.k. 3:12-utredningen sitt förslag till förändringar i beskattningen av ägare till fåmansföretag. Förslaget möttes av stor kritik då försl...
 5. 5. 2017-03-07
  HD konstaterar: Ansvarsbegränsningar kan gälla även vid uppsåt eller grov vårdslöshet och – i andra fall – inte alls
 6. 6. 2017-03-03
  Update - Tvistelösning mars 2017
  Den 18 januari 2017 trädde en ny EU-förordning (kvarstadsförordningen) ikraft som ger privatpersoner och företag möjlighet att utverka ett beslut om kvarstad på bankmedel som ...
 7. 7. 2017-02-23
  Update - Arbetsrätt nr. 1, 2017
  I årets första nyhetsbrev tar vi upp en uppsägning som skedde i samband med att en anställd ansökte om föräldraledighet. Vi analyserar även en uppsägning som skedde på grund a...
 8. 8. 2017-02-07
  Update - Life Sciences februari 2017
  Under år 2017 träder två nya förordningar för medicintekniska produkter i kraft. Syftet med de nya förordningarna är att främja gränsöverskridande handel och innovation samt a...
 9. 9. 2017-02-02
  Update - Antikorruption, februari 2017
  Varning - avtal kan ogiltigförklaras om de ingåtts under inverkan av korruption Under de senaste veckorna har flera fall av misstänkt korruption uppmärksammats i Sverige. Föru...
 10. 10. 2017-01-03
  Update - Teknologi, media & telekom (TMT) januari 2017
  Nya turer kring drönare I oktober kommenterade vi de domar från Högsta förvaltningsdomstolen som slår fast att kamerautrustade drönare omfattas av tillståndsplikt enligt kamer...