/Start/Aktuellt/Nyhetsbrev/Update - EU- & konkurrensrätt, december 2016

Update - EU- & konkurrensrätt, december 2016

God jul önskar EU- och konkurrensrättsgruppen på Setterwalls - en sista uppdatering innan årets slut gällande en ny konkurrensskadelag

I mellandagarna, närmare bestämt den 27 december 2016, träder en ny konkurrensskadelag i kraft. Lagen är välkommen mot bakgrund av att det idag saknas en enhetlig reglering avseende skadestånd vid överträdelse av konkurrensreglerna. Bestämmelserna avseende skadestånd vid överträdelse av de svenska och europeiska konkurrensreglerna kommer nu att samordnas, vilket leder till bättre överblickbarhet.

Konkurrensskadelagen (KSL) garanterar rätt till ersättning för faktiskt skada, utebliven vinst och ränta till de som skadats till följd av företags överträdelser av konkurrensreglerna. För att tillförsäkra skadeståndsberättigade en sådan ersättning, erbjuder KSL vissa bevislättnader vad gäller skadans uppkomst och omfattning. När det kommer till skador vid konkurrensrättsliga överträdelser kan nämligen skadan i vissa fall uppstå långt från själva överträdelsen. Om ett företag begår en överträdelse av de konkurrensrättsliga reglerna genom att sälja sina varor till ett överpris, kommer köparen av dessa varor sannolikt i sin tur att sälja vidare varorna till ett överpris. Denna "övervältring" kan sedan fortsätta vidare i hela handelsledet, i vissa fall ända fram till slutkonsument. För att komma till bukt med detta antas skada enligt lagen ha inträffat vid en kartellöverträdelse för såväl direkta köpare som köpare längre ned i handelsledet. Vidare, vad gäller skadeståndets omfattning, ska en överträdelse av konkurrensreglerna som resulterat i ett högre pris för en direkt köpare, antas ha övervältrats på köpare i nästkommande led.

KSL innehåller också vissa processrättsliga regler, såsom regler om solidariskt ansvar. Reglerna innebär att om ett flertal företag är ersättningsskyldiga för en skada har den som lidit skada möjlighet att kräva hela skadeståndsbeloppet av valfritt företag (med undantag för vissa små och medelstora företag). En skadelidande kan då välja att rikta sin talan mot det företag som det verkar vara lättast att få ersättning från.

KSL innehåller också nya regler om hur länge skadeståndskravet kan göras gällande. Rätten till ersättning gäller nu fem år från det att överträdelsen upphörde och den skadelidande borde ha fått kännedom om att överträdelse skett, att överträdelsen orsakat skada samt överträdarens identitet.

Tidigare fick bestämmelserna om skadestånd i konkurrenslagen läsas tillsammans med allmänna skadestånds- och processrättsliga principer, samt det EU-rättsliga skadeståndsdirektivet. Sammanfattningsvis kan det därför sägas att reglerna genom KSL samordnas och det tydliggörs vad som gäller för ersättning vid konkurrensrättsliga överträdelser. Detta kan tänkas leda till ett större fokus och bättre medvetenhet om denna möjlighet till skadereglering vid konkurrensrättsöverträdelser.

God jul och Gott nytt år önskar EU- och konkurrensrättsgruppen på Setterwalls!

 

Kontakt

Setterwalls EU- och konkurrensrättsgrupp har lång erfarenhet av att arbeta med frågor rörande missbruk av dominerande ställning och vilka överväganden som bör göras för företag med höga marknadsandelar, både i relation till kunder och leverantörer som inför potentiella förvärv. Kontakta oss gärna om ni behöver hjälp med att bedöma om er strategi är förenlig med konkurrensreglerna eller om ni misstänker att ert företag blir utsatt för ett agerande som kan utgöra missbruk av dominrande ställning.

Malin Albert, Stockholm
Sofie Ottosson, Stockholm
Martin Levinsohn, Malmö
Ulf Djurberg, Göteborg

 1. 1. 2017-04-11
  Update - Skatterätt 11 april 2017
  Igår, den 10 april 2017, offentliggjorde regeringen att betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) har remitterats. Läs hela nyhetsbrevet...
 2. 2. 2017-03-31
  Update - Skatterätt 30 mars 2017
  Idag överlämnades betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) till regeringen. Förslaget innebär bl.a. att transaktioner med paketerade fa...
 3. 3. 2017-03-23
  Update - Arbetsrätt nr 2 2017
  I Nyhetsbrev nr 2 tar vi upp ett fall som behandlar avsked på grund av utnyttjande av en oklar situation. Vi tar också upp frågeställningen om samarbetssvårigheter ä...
 4. 4. 2017-03-23
  Update - Skatterätt mars 2017
  Den 3 november 2016 presenterade den s.k. 3:12-utredningen sitt förslag till förändringar i beskattningen av ägare till fåmansföretag. Förslaget möttes av stor kritik då försl...
 5. 5. 2017-03-07
  HD konstaterar: Ansvarsbegränsningar kan gälla även vid uppsåt eller grov vårdslöshet och – i andra fall – inte alls
 6. 6. 2017-03-03
  Update - Tvistelösning mars 2017
  Den 18 januari 2017 trädde en ny EU-förordning (kvarstadsförordningen) ikraft som ger privatpersoner och företag möjlighet att utverka ett beslut om kvarstad på bankmedel som ...
 7. 7. 2017-02-23
  Update - Arbetsrätt nr. 1, 2017
  I årets första nyhetsbrev tar vi upp en uppsägning som skedde i samband med att en anställd ansökte om föräldraledighet. Vi analyserar även en uppsägning som skedde på grund a...
 8. 8. 2017-02-09
  Update - EU- & konkurrensrätt, februari 2017
  Swedish Match får skyhöga böter för överträdelse av konkurrenslagen Igår, onsdagen den 8 februari, dömdes Sveriges största snustillverkare Swedish Match att betala cirka 38 mi...
 9. 9. 2017-02-07
  Update - Life Sciences februari 2017
  Under år 2017 träder två nya förordningar för medicintekniska produkter i kraft. Syftet med de nya förordningarna är att främja gränsöverskridande handel och innovation samt a...
 10. 10. 2017-02-02
  Update - Antikorruption, februari 2017
  Varning - avtal kan ogiltigförklaras om de ingåtts under inverkan av korruption Under de senaste veckorna har flera fall av misstänkt korruption uppmärksammats i Sverige. Föru...