/Start/Aktuellt/Nyhetsbrev/Update - EU- & konkurrensrätt, december 2016

Update - EU- & konkurrensrätt, december 2016

God jul önskar EU- och konkurrensrättsgruppen på Setterwalls - en sista uppdatering innan årets slut gällande en ny konkurrensskadelag

I mellandagarna, närmare bestämt den 27 december 2016, träder en ny konkurrensskadelag i kraft. Lagen är välkommen mot bakgrund av att det idag saknas en enhetlig reglering avseende skadestånd vid överträdelse av konkurrensreglerna. Bestämmelserna avseende skadestånd vid överträdelse av de svenska och europeiska konkurrensreglerna kommer nu att samordnas, vilket leder till bättre överblickbarhet.

Konkurrensskadelagen (KSL) garanterar rätt till ersättning för faktiskt skada, utebliven vinst och ränta till de som skadats till följd av företags överträdelser av konkurrensreglerna. För att tillförsäkra skadeståndsberättigade en sådan ersättning, erbjuder KSL vissa bevislättnader vad gäller skadans uppkomst och omfattning. När det kommer till skador vid konkurrensrättsliga överträdelser kan nämligen skadan i vissa fall uppstå långt från själva överträdelsen. Om ett företag begår en överträdelse av de konkurrensrättsliga reglerna genom att sälja sina varor till ett överpris, kommer köparen av dessa varor sannolikt i sin tur att sälja vidare varorna till ett överpris. Denna "övervältring" kan sedan fortsätta vidare i hela handelsledet, i vissa fall ända fram till slutkonsument. För att komma till bukt med detta antas skada enligt lagen ha inträffat vid en kartellöverträdelse för såväl direkta köpare som köpare längre ned i handelsledet. Vidare, vad gäller skadeståndets omfattning, ska en överträdelse av konkurrensreglerna som resulterat i ett högre pris för en direkt köpare, antas ha övervältrats på köpare i nästkommande led.

KSL innehåller också vissa processrättsliga regler, såsom regler om solidariskt ansvar. Reglerna innebär att om ett flertal företag är ersättningsskyldiga för en skada har den som lidit skada möjlighet att kräva hela skadeståndsbeloppet av valfritt företag (med undantag för vissa små och medelstora företag). En skadelidande kan då välja att rikta sin talan mot det företag som det verkar vara lättast att få ersättning från.

KSL innehåller också nya regler om hur länge skadeståndskravet kan göras gällande. Rätten till ersättning gäller nu fem år från det att överträdelsen upphörde och den skadelidande borde ha fått kännedom om att överträdelse skett, att överträdelsen orsakat skada samt överträdarens identitet.

Tidigare fick bestämmelserna om skadestånd i konkurrenslagen läsas tillsammans med allmänna skadestånds- och processrättsliga principer, samt det EU-rättsliga skadeståndsdirektivet. Sammanfattningsvis kan det därför sägas att reglerna genom KSL samordnas och det tydliggörs vad som gäller för ersättning vid konkurrensrättsliga överträdelser. Detta kan tänkas leda till ett större fokus och bättre medvetenhet om denna möjlighet till skadereglering vid konkurrensrättsöverträdelser.

God jul och Gott nytt år önskar EU- och konkurrensrättsgruppen på Setterwalls!

 

Kontakt

Setterwalls EU- och konkurrensrättsgrupp har lång erfarenhet av att arbeta med frågor rörande missbruk av dominerande ställning och vilka överväganden som bör göras för företag med höga marknadsandelar, både i relation till kunder och leverantörer som inför potentiella förvärv. Kontakta oss gärna om ni behöver hjälp med att bedöma om er strategi är förenlig med konkurrensreglerna eller om ni misstänker att ert företag blir utsatt för ett agerande som kan utgöra missbruk av dominrande ställning.

Malin Albert, Stockholm
Sofie Ottosson, Stockholm
Martin Levinsohn, Malmö
Ulf Djurberg, Göteborg

 1. 1. 2017-08-18
  Open source software – how to carry out the due diligence
  There are many ways to ensure that the legal and technical risks with open source components are minimized. When investing in or acquiring FinTech companies, one critical part...
 2. 2. 2017-08-14
  Update - Finansmarknad, augusti 2017
  Ny lag – Många juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.
 3. 3. 2017-07-07
  Update - Offentlig upphandling/Life Sciences, juli 2017
  Rapport från Almedalen - Kan offentlig upphandling av e-hälsotjänster och vårdinformationssystem lösa vårdens utmaningar?
 4. 4. 2017-07-03
  Update - Skatterätt juli 2017
  I förra nyhetsbrevet kommenterade vi att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 december 2016 om att styrelse...
 5. 5. 2017-06-22
  Update - Skatterätt nr 2 juni 2017
 6. 6. 2017-06-21
  Nya skatteregler för företagssektorn
 7. 7. 2017-06-14
  Report - FinTech, June 2017
  In addition to our previous Setterwalls Reports, we are pleased to present yet another aspect of our FinTech Report, in which members of the Setterwalls FinTech team comment o...
 8. 8. 2017-06-14
  Update - Offentlig upphandling, juni 2017
  Nya regler om arbetsrättsliga kontraktsvillkor i upphandlingar Den 1 juni 2017 kompletterades LOU, LUF och LUK [1] med regler om att upphandlingar över tröskelvärdena ska inne...
 9. 9. 2017-06-07
  Update - Finansmarknad juni 2017
  Försäkringsbolags kickback från fondbolag under luppen EIOPA har i en rapport den 26 april 2017 (EIOPA BoS-17-064) presenterat resultatet av en undersökning av förekomsten och...
 10. 10. 2017-05-19
  Update - Skatterätt maj 2017
  Avdragsrätt för moms vid kostnader i samband med försäljning av bolag Den 16 maj kom ett intressant avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Målet avser avdragsrätt ...