/Start/Aktuellt/Nyhetsbrev/Update - Antikorruption, februari 2017

Update - Antikorruption, februari 2017

Varning - avtal kan ogiltigförklaras om de ingåtts under inverkan av korruption

Under de senaste veckorna har flera fall av misstänkt korruption uppmärksammats i Sverige. Förutom straffrättsliga konsekvenser för enskilda individer kan korruption också innebära stora ekonomiska förluster för de inblandade aktörerna genom bl.a. bad will. Korruption kan också utgöra grund för uteslutning i framtida offentliga upphandlingar.

En annan aspekt som inte uppmärksammats i samma utsträckning är risken för att avtal som ingåtts under inverkan av korruption ogiltigförklaras. Av förarbetsuttalanden (Prop. 2003/04:70 s 46 f.) framgår nämligen att det är möjligt för en avtalspart att väcka talan om ogiltigförklaring eller jämkning av ett avtal som ingåtts under inverkan av korruption.

Har ett företag eller en organisation t ex inte kontroll över att samtliga dess avtal ingåtts korruptionsfritt finns risk att avtal angrips i händelse av avslöjanden om korruption. Om så sker och avtalet ogiltigförklaras ska de prestationer som redan utförts återlämnas och parterna försättas i samma situation som om avtalet aldrig ingåtts.

Vi uppmanar därför företag och organisationer att kontinuerligt se över sitt arbete mot korruption och säkerställa att det finns rutiner som är anpassade för den egna verksamheten så att korrupt beteende kan förhindras och upptäckas. Företag som utför prestationer som inte kan återlämnas (tjänster) bör också se över sina allmänna avtalsvillkor och reglera vilken kompensation som ska utgå om avtalet skulle upphöra i förtid.Kontakt

Setterwalls grupp för Antikorruption & Interna utredningar är en särskild sammansatt grupp med specialister från olika verksamhetsområden. Vi har juridisk kunskap och lång erfarenhet inom risk- och compliance, inkluderande antikorruption, penningtvätt, konkurrensfrågor och annat som kan utgöra ett hot mot en kommersiell verksamhet. Genom vår tillgång till egna och externa specialister kan vi snabbt sätta samman en anpassad grupp för att förebygga, utreda eller hantera en situation som uppkommit inom det enskilda företaget eller organisationen. Vi tillhandahåller därutöver utbildning och kan bistå med att ta fram whistleblowingsystem.

Ulf Djurberg, Stockholm
Ronja Kleiser, Stockholm
Maria Dahlqvist, Göteborg
Mattias Wiklund, Malmö

 1. 1. 2017-04-11
  Update - Skatterätt 11 april 2017
  Igår, den 10 april 2017, offentliggjorde regeringen att betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) har remitterats. Läs hela nyhetsbrevet...
 2. 2. 2017-03-31
  Update - Skatterätt 30 mars 2017
  Idag överlämnades betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) till regeringen. Förslaget innebär bl.a. att transaktioner med paketerade fa...
 3. 3. 2017-03-23
  Update - Arbetsrätt nr 2 2017
  I Nyhetsbrev nr 2 tar vi upp ett fall som behandlar avsked på grund av utnyttjande av en oklar situation. Vi tar också upp frågeställningen om samarbetssvårigheter ä...
 4. 4. 2017-03-23
  Update - Skatterätt mars 2017
  Den 3 november 2016 presenterade den s.k. 3:12-utredningen sitt förslag till förändringar i beskattningen av ägare till fåmansföretag. Förslaget möttes av stor kritik då försl...
 5. 5. 2017-03-07
  HD konstaterar: Ansvarsbegränsningar kan gälla även vid uppsåt eller grov vårdslöshet och – i andra fall – inte alls
 6. 6. 2017-03-03
  Update - Tvistelösning mars 2017
  Den 18 januari 2017 trädde en ny EU-förordning (kvarstadsförordningen) ikraft som ger privatpersoner och företag möjlighet att utverka ett beslut om kvarstad på bankmedel som ...
 7. 7. 2017-02-23
  Update - Arbetsrätt nr. 1, 2017
  I årets första nyhetsbrev tar vi upp en uppsägning som skedde i samband med att en anställd ansökte om föräldraledighet. Vi analyserar även en uppsägning som skedde på grund a...
 8. 8. 2017-02-09
  Update - EU- & konkurrensrätt, februari 2017
  Swedish Match får skyhöga böter för överträdelse av konkurrenslagen Igår, onsdagen den 8 februari, dömdes Sveriges största snustillverkare Swedish Match att betala cirka 38 mi...
 9. 9. 2017-02-07
  Update - Life Sciences februari 2017
  Under år 2017 träder två nya förordningar för medicintekniska produkter i kraft. Syftet med de nya förordningarna är att främja gränsöverskridande handel och innovation samt a...
 10. 10. 2017-01-03
  Update - Teknologi, media & telekom (TMT) januari 2017
  Nya turer kring drönare I oktober kommenterade vi de domar från Högsta förvaltningsdomstolen som slår fast att kamerautrustade drönare omfattas av tillståndsplikt enligt kamer...

Följ oss på

Följ oss på Facebook Besök oss på LinkedIn @setterwallskarriar  

Kontakt Antikorruption & Interna utredningar


Ulf Djurberg
Stockholm


Natali Phalén
Stockholm


Maria Dahlqvist
Göteborg


Mattias Wiklund
Malmö